Възможност за безвъзмездно финансиране на детска площадка

В разговорите ни с много родители и жители от по-малките населени места те се оплакват от лошото състояние на детските площадки и паркове в техния град, село или квартал. На много от тях сме обещавали да ги информираме веднага, щом научим за проекти, даващи възможност за финансиране изграждането (обновяването) на детски площадки и паркове. Щастливи сме да споделим, че скоро такава възможност ще има и тя е свързана с мярка „Обновяване и развитие на населените места“ (мярка 322) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Целта на тази мярка е да бъдат преодоляни големите различия между „селските общини” и агломерационните ареали. Одобрените кандидати по тази програма получават 100-прoцентово финансиране, т.е всички разходи, одобрени за извършване в рамките на проекта, се поемат от Разплащателната агенция.

Срокът за подаване на заявления за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 е от 08.07.2013 г. до 02.08.2013 г. За подпомагане по тази мярка могат да кандидатстват общини, читалища, местни поделения на вероизповедания, регистрирани като или признати за юридически лица, граждански дружества на физически и юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, юридически лица с нестопанска цел.
От тук можете да изтеглите списък с общините, които имат право да кандидатстват за подпомагане.

Допустимите дейности, за които се предоставя финансова помощ, са:
„1. рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения;
2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното
място;
5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
6. изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът
включва някоя от изброените инвестиционни дейности.“
(Източник: http://www.prsr.bg/merki/мярка-322/23/index.html)

Съгласно наредба НАРЕДБА No 24 от 29.07.2008 г., която урежда условията и реда за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ, минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за проект, представен от общини, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Важно е да знаете, че финансова помощ по реда на тази наредба не се предоставя на кандидати, които са получили публична финансова помощ от националния бюджет или бюджета на Европейския съюз. В случай, че сте кандидатствали за финансиране по предходни проекти, трябва да сте подали заявки за окончателно плащане, за да имате право да кандидатствате отново.

Ако имате желание да участвате с проект за финансиране по тази мярка, първото нещо, което трябва да направите, е да се запознаете подробно с НАРЕДБА No 24 от 29.07.2008 г. В нея са описани, всички условия, на които трябва да отговаря кадидатът, за да бъде одобрен.
След това трябва да разгледате внимателно Заявлението за подпомагане и едва след това да започнете да набавяте необходимите документи, дадени като приложение към заявлението.
Към попълване на самото заявление можете да пристъпите, след като сте си набавили всички необходими документи. Важно е да знаете, че процесът на събиране на всички документи отнема време.
Следващата стъпка е подаване на заявлението и инвестиционния проект, заедно с всички документи в Областната Разплащателна агенция по място на извършване на инвестицията. В срок до три месеца след подаване на документите, Разплащателната агенция ще се произнесе със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта.

Придвижването на проектите не е лесен процес и изисква време и усилия, но затова пък резултатите си заслужават. Вижте снимка от площадката, която изградихме през изминалата година съвместно с Община Царево в резултат на одобрен проект по мярка 322 през 2011 година:

Tsarevo

Имате ли вече придобит опит с участие в подобни проекти? Ако е така, ще се радваме да споделите впечатления или препоръки в полето за коментари.

Детски площадки, Европейски програми за финансиране, Полезни съвети